Ga naar hoofdinhoud
0478744269 bieke@esthetiekamaranthe.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Esthetiekamarnathe.be, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1022/006, 1703 Schepdaal, België BE 0633501159

(hierna ‘Bieke Schoonjans’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Bieke Schoonjans

 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Bieke Schoonjans deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België en Nederland.

 

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.

 

Bieke Schoonjans is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bieke Schoonjansis in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

 

Bieke Schoonjans is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Bieke Schoonjans online aan te kopen.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bieke Schoonjans. De artikelen zijn digitaal (met uitzondering van de coachings) en kunnen direct na aankoop gedownload worden.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

  • via bankkaart (Maestro)
  • via iDEAL
  • via Paypal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bieke Schoonjans.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bieke Schoonjanste wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 48u na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen 48u na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties van de geleverde prestaties. Tenzij uitdrukkelijk anders gemeld.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bieke Schoonjans beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 20% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bieke Schoonjanszich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

 

De verkoper, Bieke Schoonjans, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Aanvaarding van bankcheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor verwijlinteresten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten

Klachten omtrent de levering of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aan Bieke Schoonjansop straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan bieke@esthetiekamaranthe.com wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

 

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

Bij de producten die na aankoop rechtstreeks downloadbaar zijn , is om misbruik te voorkomen het herroepingsrecht op deze producten niet van toepassing.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Bieke Schoonjans om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bieke Schoonjans ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Bieke Schoonjans kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen (België) bevoegd.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden

Digitale goederen zijn, na een succesvolle betaling, direct te downloaden.

Artikel 14: Verbreking

Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Bieke Schoonjans zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van

Bieke Schoonjans op schadeloosstelling. Indien Bieke Schoonjansvan haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Bieke Schoonjansaan de koper wordt gericht en zal Bieke Schoonjans gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door Bieke Schoonjans geleden schade.

Artikel 15: Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Bieke Schoonjans gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 16: Copyright (auteursrecht)/Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site en / of aangeboden via deze site zijn eigendom van Bieke Schoonjans en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Geen enkele van bovenstaande mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om het aangeboden materiaal voor persoonlijk gebruik te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Bieke Schoonjans hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

 

 

Back To Top

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.